SENT

SENT OPAŁOWY

KOMUNIKAT

O  WYDŁUŻENIU TERMINU

stosowania przepisów dotychczasowych do przewozu

PALIWA OPAŁOWEGO

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568), do przewozu paliwa opałowego wydłużone zostało stosowanie przepisów dotychczasowych,

z 31 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  

 

Od 1 września 2019 r. zmieniły się zasady obrotu paliwami opałowymi (olejami opałowymi do celów grzewczych).

Każdy uczestnik transakcji sprzedaży i kupna tych paliw winien złożyć zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU, by otrzymać status PPO – pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub ZPO – zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców). Bez dokonania tego zgłoszenia po 31 sierpnia 2020 r. nie będzie możliwości sprzedaży paliw opałowych lub ich zakupu. Zmiana ta obejmuje również osoby fizyczne i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej.

Do 31 sierpnia 2020 r.  r. będzie można stosować przepisy dotychczasowe, tj. sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach (oświadczania w postaci papierowej). Okres przejściowy dotyczyć będzie zarówno warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy na oleje opałowe, jak też zasad przewozu tych wyrobów zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

 

Zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU można dokonać za pomocą usług elektronicznych świadczonych przez Krajową Administrację Skarbową m.in. za pośrednictwem tej Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Instrukcja rejestracji oraz formularze rejestracyjne dla pośredniczącego lub zużywającego podmiotu olejowego jest na stronie: https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-oil

 

  1. Zgłoszenie urządzenia grzewczego – formularz   
  2. Zgłoszenie urządzenia grzewczego ONLINE – link do strony  

 


ID – SISC

KOMUNIKAT O  OBOWIĄZKU UZYSKANIA

ZAAWANSOWANEGO POZIOMU DOSTĘPU DO PUESC

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że wymóg uwierzytelnienia, podmiotów odbierających uzupełniających zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) poprzez podanie, oprócz loginu i hasła również tzw. Id SISC podmiotu, czyli 17-znakowego numeru identyfikacyjnego został przesunięty z 1 sierpnia 2019 r. na 1 lutego 2020 r.

W przypadku nie uzyskania przez Państwa identyfikatora ID SISC niemożliwe będzie od 01 lutego 2020r. zgłaszanie przewozów w systemie PUESC i uzyskanie numeru SENT, a dostawa paliwa do Państwa nie będzie mogła być zrealizowana.

Poniżej instrukcja krok po kroku jak uzyskać numer ID-SISC:

KROK 1 – założenie konta na PUESC
Uwaga! Konto zakłada osoba fizyczna.
1. Wejdź na stronę internetową https://puesc.gov.pl.
2. Z widoku ekranu wybierz przycisk „Utwórz konto” znajdujący się w prawym górnym
rogu – otworzy się formularz wymagający wypełnienia.
3. Wypełnij obowiązkowe pola formularza, a następnie zatwierdź go przyciskiem „Utwórz
konto”, który znajduje się na końcu formularza.
4. Na adres e-mail, który podałeś w formularzu zostanie wysłany link aktywacyjny.
5. Po otrzymaniu tego linku, w ciągu 24 godzin aktywuj konto poprzez kliknięcie na link
aktywacyjny. Dopiero wtedy możesz przejść do kroku następnego.
KROK 2 – rejestracja danych osoby fizycznej
1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wejdź w zakładkę „Formularze”, a następnie
zakładkę „eFormularze”.
2. W części dotyczącej „eKlient” kliknij w „Więcej” i wybierz formularz
Rejestracja_Osoby_Fizycznej.
3. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, a następnie wybierz przycisk „Generuj
formularz” i wyślij go do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego SISC (Moje
dokumenty>do wysyłki>akcje „wyślij”). Pole „rejestracja uproszczona” musi pozostać
puste (niezaznaczone).
Uwaga!
Jeżeli osoba fizyczna dysponuje certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym
e-PUAP może podpisać wygenerowany dokument przed jego wysłaniem (Dokumenty>do
wysłania>akcje: „podpisz”, a następnie akcje: „wyślij”).
Osoba podpisująca eFormularz jest zwolniona z obowiązku potwierdzenia tożsamości
w najbliższym urzędzie celno-skarbowym, delegaturze UCS lub oddziale celnym.
Osoba fizyczna, która nie podpisała wniosku certyfikatem kwalifikowanym lub profilem
zaufanym e-PUAP obowiązana jest do stawienia się z dowodem osobistym lub innym
dokumentem potwierdzającym tożsamość w najbliższym urzędzie celno-skarbowym,
delegaturze UCS lub oddziale celnym, celem potwierdzenia tożsamości.
4. Jeżeli Twoja tożsamość została potwierdzona czekaj, aż otrzymasz potwierdzenie
rejestracji i nadania numeru IDSISC (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie
rejestracji). Numer zostanie też uwidoczniony w zakładce „Moje konto”>Moje dane>
IDSISC.
KROK 3 – wygenerowanie certyfikatu celnego (krok może pominąć osoba fizyczna
posiadająca certyfikat kwalifikowany lub profil zaufany e-PUAP).
Uwaga!
Osoba, która nie posiada certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego e-PUAP,
a ma zamiar zgłosić rejestrację podmiotu i/lub rejestrację reprezentacji jest
zobowiązana wygenerować certyfikat celny, który posłuży do opatrzenia podpisem
elektronicznych ww. wniosków.
Certyfikat celny – elektroniczne zaświadczenie wydane przez Ministerstwo Finansów, za
pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane
do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.
1. Po zalogowaniu się na konto PUESC przejdź do zakładki „Moje konto”.
2. Zapoznaj się z Instrukcją postępowania w celu uzyskania certyfikatu celnego oraz
wykonania podpisu elektronicznego opublikowanej na stronie
https://puesc.gov.pl/web/puesc/pki, w celu właściwego przygotowania komputera do
pobrania certyfikatu.
3. Wybierz przycisk „Generuj certyfikat celny” (przycisk znajduje się po lewej stronie
ekranu, pod danymi osobowymi właściciela konta) i postępuj zgodnie z publikowanymi
komunikatami.
Uwaga!
W przypadku wnioskowania o wydanie certyfikatu celnego wszystkie operacje należy
wykonać:
• na tym samym komputerze,
• przy użyciu tego samego konta użytkownika komputera oraz
• z wykorzystaniem tej samej przeglądarki internetowej.
KROK 4 – rejestracja danych podmiotu w obszarze MONITOROWANIE PRZEWOZU
1. Przed przystąpieniem do rejestracji danych podmiotu upewnij się czy podmiot nie został
już zarejestrowany w SISC w innym obszarze, np. cła, akcyzy, Intrastat.
Uwaga!
W przypadku rejestracji podmiotu w innym obszarze, należy zaktualizować dane podmiotu.
W tym celu:
a) po zalogowaniu się na konto PUESC wypełnij formularz Aktualizacja_Podmiotu
(Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij
formularz).
b) dla podmiotów krajowych w pole IDSISC wprowadź numer NIP podmiotu
w następującej konfiguracji: PL + numer NIP podmiotu + 00000 (przykład:
PL6910220010600000), a dla podmiotów zagranicznych wprowadź numer EORI –
jeżeli podmiot posiada numer EORI nadany w jednym z krajów Unii Europejskiej.
Jeżeli w polu poniżej pojawia się numer NIP/EORI podmiotu, należy go wybrać
i kontynuować wypełnianie wniosku. Jeżeli nie otwiera się okno z wyborem numeru
– przejdź do wypełniania wniosku Rejestracja_Podmiotu
(Formularze>eFormularze>eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij
formularz).
2. Jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w SISC w żadnym obszarze, po zalogowaniu się
na konto PUESC wybierz formularz Rejestracja_Podmiotu (Formularze>eFormularze>
eKlient>Więcej>Rejestracja_Podmiotu>wypełnij formularz) i wypełnij aktywne pola,
zaznaczając obszar działania: „MONITOROWANIE PRZEWOZU”.
Uwaga!
Jeżeli o rejestrację podmiotu występuje osoba upoważniona do złożenia wniosku musi
dołączyć do wniosku skan upoważnienia i skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej.
Nie zwalnia to z obowiązku dostarczenia oryginałów tych dokumentów.
Oryginał upoważnienia do działania w imieniu podmiotu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej
w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Poznania Wydział Finansowy, PKO BP S.A. nr
94102040270000160212620763, należy złożyć do najbliższego urzędu celno-skarbowego,
delegatury UCS lub do oddziału celnego.
Dokumenty można przesłać też pocztą tradycyjną bezpośrednio do Izby Administracji
Skarbowej na adres: Wydział Centralna Rejestracja, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań.
Powyższe postępowanie nie dotyczy osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu
z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu
uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
3. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje:
„podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
4. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji oraz
nadanie numeru IDSISC. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która
wnioskowała o rejestrację/aktualizację danych podmiotu (Moje dokumenty>odebrane>
Potwierdzenie rejestracji).
KROK 5 – rejestracja reprezentacji dla potrzeb przesyłania, uzupełniania lub
aktualizacji zgłoszeń przewozu do rejestru SENT
1. Po zalogowaniu się na konto PUESC wybierz formularz
Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji (Formularze>eFormularze>
eKlient>Więcej>Rejestracja_Aktualizacja_Dezaktywacja_reprezentacji).
2. Wypełnij tylko aktywne pola formularza, wskazując podmiot dla którego jest
rejestrowana reprezentacja, następnie wskaż rodzaj reprezentanta (osoba fizyczna dla
pracowników/pełnomocników reprezentujących podmiot), wybierz operację:
• dodaj – dla nowo rejestrowanej reprezentacji,
• aktualizuj – dla reprezentacji już istniejącej,
oraz wybierz w sekcji „Zakres pełnomocnictwa>uprawnienia szczególne”:
• SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie
monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów i/lub
• aktualizacja podmiotu (jeżeli takie uprawnienie wynika wprost z przedstawionego
upoważnienia).
3. Dołącz skan upoważnienia i opłaty skarbowej (jeżeli dokumenty zostały już wysłane do
IAS w Poznaniu na etapie rejestracji/aktualizacji podmiotu) zaznacz pole
pełnomocnictwo złożone w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Uwaga!
Uprawnienia szczególne muszą wynikać wprost z treści udzielonego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo powinno uprawniać do wykonywania czynności określonych w ustawie
o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, tj.:
• przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu
monitorowania i/lub
• rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia
i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
W przypadku rejestracji podmiotu zagranicznego należy dołączyć dokumenty rejestrowe tego
podmiotu (np. wydruk z rejestru w kraju trzecim), z których wynika umocowanie osoby
udzielającej upoważnienia do reprezentowania podmiotu.
W przypadku rejestracji reprezentacji obowiązują te same zasady dotyczące składania
upoważnienia i uiszczania opłaty skarbowej, jak w przypadku rejestracji danych podmiotu –
zobacz uwaga do KROKU 4 pkt. 2
4. Wybierz przycisk „Generuj formularz”, podpisz go (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje:
„podpisz”) i wyślij do SISC (Moje dokumenty>do wysyłki>akcje: „wyślij”).
5. Po dopełnieniu powyższych formalności czekaj na potwierdzenie rejestracji
reprezentacji. Potwierdzenie wpłynie na konto osoby fizycznej, która wnioskowała
o rejestrację reprezentacji (Moje dokumenty>odebrane>Potwierdzenie rejestracji).